Sök
Close this search box.

HUS IT-förvaltning som producent av informationssystemtjänster

Dela sida

Fullmäktige ställde upp två bindande ekonomiska mål för HUS IT-förvaltning som gällde räkenskapsperiodens resultat och intern försäljning. Båda målen uppnåddes.

Verksamhetskostnaderna för 2021 var 231 miljoner euro och de överskred budgeten med 5,4 miljoner euro (2,4 %). Verksamhetskostnaderna har ökat betydligt under de senaste åren på grund av bredare verksamhet och tjänster, ökad försäljning, ett ökat antal licenser och anställda samt till följd av en högre allmän kostnadsnivå. IT-förvaltningens verksamhetskostnaders andel av hela HUS verksamhetskostnader har också ökat i jämn takt under de senaste åren. År 2021 var deras andel åtta procent, medan andelen 2015 var fyra procent.

För IT-förvaltningen uppställdes fem strategiska nyckelmål för 2021, av vilka två uppnåddes och två uppnåddes delvis. Det strategiska målet för förverkligandet och uppföljningen av produktivitetsprogrammet uppnåddes inte.

Informationshanteringsmodellen och övergripande arkitektur

Informationshanteringsmodellen är en beskrivning av hur informationshanteringen har ordnats. Organiseringen av utarbetandet av informationshanteringsmodellen och det praktiska arbetet på HUS har inletts men en informationshanteringsmodell som förutsätts i lag har ännu inte utarbetats.

Med övergripande arkitektur avses en beskrivning av hur organisationens verksamhetsprocesser, data och system fungerar som en helhet. Med hjälp av detta kan man säkerställa att verksamheten följer informationshanteringslagen. Tills vidare har ingen fungerande modell för hantering av den övergripande arkitekturen fastställts, men behovet av att utveckla en sådan har identifierats.

Inom IT-förvaltningens resultatområde används cirka 1 400 applikationer och nästan 190 tjänster. Varje vecka görs cirka 1–20 nya applikations- och IT-anskaffningar. Det är viktigt att uppgifter om alla informationssystem meddelas till IT-förvaltningen. Detta sker inte i alla situationer.

De köpta tjänsternas andel av kostnaderna för IT-förvaltningens informationssystem och tjänster var betydande år 2021 (cirka 89 %). Avsikten är att öka andelen köpta tjänster ytterligare.

ICT-upphandlingarna har koncentrerats till IT-förvaltningen. Ett exempel på upphandling av datasystem är upphandlingen av ett rekryteringssystem som ingår i verksamhetsstyrningssystemet Harppi. Upphandlingen förbereddes länge och man var tvungen att skjuta upp införandet av systemet. Systemet togs i bruk som halvfärdigt i juni 2021 och alla dess funktioner är ännu inte tillgängliga. Problemet är att systemet har testats punktvis och att rekryteringsprocessen inte har beaktats som en helhet. IT-förvaltningen börjar koordinera testningen intensifierat 2022.

Patientdata- och verksamhetsstyrningssystemet Apotti

Apotti har både vad gäller kostnader och arbetsmängd varit det största enskilda projektet för förändring och utveckling av verksamheten i HUS historia. Införandet av Apotti inleddes i november 2018 och målet var att etablera systemet och verksamheten under 2021. Man har varit tvungen att flytta fram ibruktagningen, vilket har medfört betydande merkostnader.  I juni 2021 återgick man till de gamla systemen för Kymsotes del och på vissa enheter vid Diagnostikcentrum flyttades ibruktagningen fram till 2022.

Enligt en enkät för mellanledningen har målen för Apotti på sin höjd uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Helhetsbetyget för uppnåendet av målen på skalan 1–5 var 2,5. 65 personer svarade på enkäten då svarsprocenten var 58. 33 procent av respondenterna skulle sannolikt inte alls rekommendera systemet. Mätt på skalan 4–10 fick Apotti ett försvarligt vitsord (5).

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 1 Mb, på finska).