Sök
Close this search box.

Utfallet av målen för Hyvinge sjukvårdsområde samt samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården

Dela sida

I utvärderingen utreddes utfallet av de mål som ställts upp för Hyvinge sjukvårdsområde under 2020, resultaten av samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården, styrningen av HUS-helheten under coronapandemin samt effekterna av ibruktagandet av Apotti i sjukvårdsområdet.

Utfallet av målen som ställts upp för sjukvårdsområdet var svagt under det exceptionella året

På grund av coronapandemin ökade sjukvårdsområdets verksamhets- och personalkostnader samtidigt som verksamhetsintäkterna minskade. Resultatet för 2020 uppvisade ett underskott på 4,9 miljoner euro och utfallet av de bindande nettokostnaderna (106 788 000 euro) var cirka fyra procent lägre än budgeterat.

Kostnaderna per patient (1 931 euro/patient) steg med nästan fem procent jämfört med året innan och det produktivitetsmål på en procent som fullmäktige fastställt uppnåddes inte.  Av sjukvårdsområdets produktivitetsprogram på 5,1 miljoner euro förverkligades 72 procent. De största besparingarna uppnåddes genom att använda Apottis talidentifiering samt genom att granska användningen av laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar. Betydande besparingar uppnåddes också genom att minska användningen av hyrd arbetskraft samt genom konkurrensutsättning av läkemedels- och tillbehörskostnader.

Ett av de strategiska målen uppnåddes – målet som gällde klientresponsens genomslagskraft.  Av de 19 operativa mål som beskriver organisationens prestationsförmåga uppnåddes sex. Tio av målen uppnåddes inte och tre målvärden rapporterades inte. De operativa mål som uppnåddes bäst var målen som ställts upp för vårdens kvalitet.

Samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården har gett goda resultat

Intensifiering av samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården är ett gemensamt mål för HUS och kommunerna i Keusote. Att intensifiera samarbetet anses vara viktigt i synnerhet inom tjänsterna för de människor som behöver mycket service.

Inom Hyvinge sjukvårdsområde samarbetar den specialiserade sjukvården och primärvården bland annat inom jour-, hemsjukhus- och rehabiliteringstjänsterna samt inom vården av äldre patienter och patienter som får palliativ vård. Som ett resultat av samarbetet har man kunnat minska antalet sjukhusplatser och användningen av samjouren. Andra resultat av samarbetet är också fungerande konsultationsförfaranden, en betydande minskning av användningen av hyrd arbetskraft samt ekonomisk nytta som uppnåtts genom gemensamma projekt. Flera regionala vårdkedjor har skapats, till exempel för patienter inom specialiseringarna lungsjukdomar, kirurgi och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns dock fortfarande ett behov att utveckla i synnerhet vård- och servicekedjorna för äldre.

Ibruktagandet av datasystemet Apotti

Datasystemet Apotti togs i bruk i Hyvinge sjukvårdsområde den 1 februari 2020.  Ibruktagandet har varit förknippat med utmaningar, men trots detta gick man framgångsrikt till väga med systemet i den undantagssituation som coronapandemin förorsakade. Som en följd av ibruktagandet minskade serviceproduktionen med 5,3 procent 2019 och med 7,1 procent 2020.   Det verkar dock som att minskningen av serviceproduktionen är tillfällig. År 2020 uppgick personalkostnaderna i anslutning till Apotti i Hyvinge sjukvårdsområde till cirka 930 000 euro och systemkostnaderna till cirka 417 000 euro.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb) och utvärderingspromemorian (PDF 296  kb, på finska).