HUS är en aktiv och effektiv forskningsgemenskap

HUS är en aktiv och effektiv forskningsgemenskap

Revisionsnämnden utredde utfallet av de mål som ställts upp för forskningen samt utvecklingen av forskningsfinansieringen och företagssamarbetet vid HUS.

Tyngdpunkten för HUS forskningsarbete ligger klart och tydligt på klinisk forskning, precis som den borde. Däremot har effektivitetsforskningen och den vårdvetenskapliga forskningen prioriterats i liten utsträckning i förhållande till deras betydelse. HUS har satsat på den vårdvetenskapliga forskningen genom att inrätta ett Vård- och hälsovetenskapligt forskningscenter år 2019. HUS saknar dock fortfarande en systematisk effektivitetsforskning och en handlingsplan bör utarbetas för att främja sådan forskning.

HUS och Helsingfors universitets forskning i siffror

 • Vid medicinska fakulteten färdigställdes år 2019 sammanlagt 147 doktorsavhandlingar, något fler än tidigare år. Två doktorsavhandlingar inom vårdvetenskap färdigställdes.
 • Helsingfors universitet eller HUS har publicerat sammanlagt drygt 3 000 vetenskapliga artiklar per år. Antalet har hållits på ungefär samma nivå under de senaste åren.
 • Antalet anmälningar om nya kliniska läkemedelsprövningar som inlämnats till Fimea har hållits på en jämn nivå under hela 2010-talet, men var nästan 40 procent lägre än under det föregående årtiondet.

Statens forskningsfinansiering ersätts i allt högre grad med HUS egen finansiering

Statens forskningsanslag uppgick år 2019 till sammanlagt 9,4 miljoner euro och HUS egen forskningsfinansiering till 15 miljoner euro. Statens finansiering har minskat år för år, men ökade år 2019 med drygt två miljoner euro jämfört med året innan. Den betydande ökningen av HUS eget forskningsanslag under de senaste åren har delvis ersatt minskningen av statens finansiering. 

HUS hade år 2019 tillgång till 7,3 miljoner euro i övrig extern forskningsfinansiering (6,2 miljoner år 2018), varav största delen kom från Business Finland. Även EU är en viktig forskningsfinansiär och HUS har år 2019 satsat på att utöka EU-finansieringen och samarbetet.

Strukturer som stöder forskningen har stärkts

HUS har under de senaste åren vidtagit åtskilliga åtgärder för att främja forskning.

 • Utbildning av forskningsskötare har inletts vid HUS. Antalet utbildade forskningsskötare är redan cirka 100.
 • Man har försökt göra det lättare att ansöka om forskningstillstånd och utlåtanden av etiska kommittén genom att skapa en elektronisk ärendeportal vid HUS – Tutkijan työpöytä. 
 • Projektet Tutkijan polku syftar till att utveckla programvarorna inom forskning och undervisning i en mer kundorienterad riktning.
 • Biostatistiska konsultationstjänster tillhandahålls som stöd för forskningsanalyserna.
 • Biobanken och Datapoolen är båda betydande möjliggörare av forskning. För att de ska kunna utnyttjas förutsätts det dock att forskarna kan få tillgång till deras datainnehåll på ett smidigt sätt utan överflödig byråkrati.
 • Serien Juuri julkaistu lyfter fram publicerade forskningsresultat från HUS och ger HUS forskning viktig synlighet.
 • För att främja företagssamarbete som stöder forskningen har en teknologichef anställts och en rådgivande styrgrupp inrättats.

Områden som kräver mer uppmärksamhet

HUS har ingen enhet för klinisk forskning, vilket avviker från den internationella praxisen vid många andra universitetssjukhus. Enligt de experter som intervjuats för utvärderingen borde HUS överväga att inrätta en sådan enhet. Enheten kunde samla multidisciplinärt kunnande som tjänar alla som bedriver forskning vid HUS. En sådan enhet skulle också möjliggöra en bättre samordning av forskningsfinansieringen och minska trycket på resultatområdena att inrätta egna forskningsenheter. En klinisk forskningsenhet skulle förbättra HUS konkurrenskraft och dragningskraft även på den internationella forskningsmarknaden.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för år 2019 (PDF 1,59 Mt).

Revisions­nämndens rekommendationer

 • Revisionsnämnden anser att det är viktigt att säkerställa forskningsfinansieringens kontinuitet samt satsa på internationellt samarbete och EU-projekt.
 • Revisionsnämnden anser att det för att öka forskningsarbetets attraktivitet är viktigt att skapa ett positivt och uppmuntrande forskningsklimat.
 • Revisionsnämnden rekommenderar att HUS överväger att inrätta en klinisk forskningsenhet.