HUSiin kohdistuva ulkopuolinen valvonta

Jaa sivu

Kuntaorganisaation valvonta jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta on riippumaton hallituksesta ja sen alaisesta toimivasta johdosta, sisäinen valvonta on kiinteä osa organisaation johtamisjärjestelmää.

HUSin omasta ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja arviointijohtaja. Keskeisimpiä valvontaviranomaisia ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto eli ESAVI, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, eduskunnan oikeusasiamies eli EOA, valtioneuvoston oikeuskansleri sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV, tietosuojavaltuutetun toimisto ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Valvontaviranomaisten vireille laittamien asioiden käsittelystä on johtajaylilääkärin ohje. Asioiden ratkettua tieto saapuneista päätöksistä lähetetään hallintoylilääkärille ja tulosyksiköille.  Sisäinen tarkastus on havainnut puutteita päätösten käsittelyssä tulosyksiköissä ja päätöksistä saatujen tietojen hyödyntämisessä toiminnan kehittämiseksi.

Valvontaviranomaisten vireille laittamat asiat vuosina 2020–2021

Kahden vuoden aikana HUSissa tuli vireille yhteensä 126 valvontaviranomaisten asiaa. Niistä 79 oli ESAVIn vireille laittamia. Valvira laittoi vireille yhteensä 10 asiaa, EOA 11, valtioneuvoston oikeuskansleri 4, KKV 7, tietosuojavaltuutetun toimisto 10 ja yhdenvertaisuusvaltuutettu 5.  Heinäkuuhun 2022 mennessä 31 asiaa oli johtanut huomautukseen tai niissä oli määrätty toimia. Kanteluita tehtiin yhteensä 27. Yksityisyydensuojan vuoksi kanteluista ei voida esittää tarkempia tietoja.

Havainnot ulkopuolisesta valvonnasta

  • Vuosina 2020 ja 2021 HUSissa laitettiin vireille yhteensä 126 valvontaviranomaisten asiaa, joista 31 johti huomautukseen tai toimenpiteisiin. Asioiden määrä on pieni HUSin kokoon nähden. Mahdolliset erot kirjaamis- ja tilastointikäytännöissä vaikeuttavat määrän vertailua muihin yliopistollisiin sairaanhoitopiireihin.
  • HUSissa on johtajaylilääkärin ohje valvontaviranomaisten asioiden käsittelystä. Vastuut kanteluiden, lausuntojen ja selvityspyyntöjen käsittelystä ja toimenpiteiden seurannasta ovat selkeät.
  • Sisäinen tarkastus on kiinnittänyt huomiota päätösten käsittelyyn tulosyksiköissä ja päätöksistä saatujen tietojen hyödyntämiseen toiminnan kehittämisessä.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 335 kt).