Sök
Close this search box.

Äldre jourpatienter

Dela sida

Revisionsnämnden utvärderar tillsammans med revisionsnämnderna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer om kommunerna och HUS har främjat målet att sköta en större andel av akuta situationer bland äldre (> 75 år) inom institutionsvården, serviceboendet och hemvården i stället för på jouren.

Centrala observationer

  • Kommunerna i huvudstadsregionen och HUS har främjat målet att sköta en större andel av de äldres akuta situationer inom institutionsvården, serviceboendet och hemvården i stället för att ta i bruk sådana anvisningar, verksamhetssätt och tjänster som syftar till att minska de äldres jourbesök. Man fick ingen information om effekterna av de vidtagna åtgärderna, till exempel på ekonomin eller de äldres funktionsförmåga, välbefinnande och tryggheten av att bo hemma.
  • Kommunernas och HUS arbetsfördelning och verksamhetsmodell för fortsatt vård och utskrivning av äldre har utvecklats, men samarbetets intensitet och verksamhetsmodellerna varierar mellan kommunerna.
  • HUS deltar i huvudstadsregionens utvecklingsnätverk för äldreservice (GeroMetro) och har utvecklat Mobila sjukhusets (LiiSa) verksamhet i samarbete med Esbo och Vanda samt samarbetat med Helsingfors inom Pätijä-projektet. Dessutom har man i HUS eget geriatriska projekt utvecklat vården av äldre patienter inom den specialiserade sjukvården samt integrationen av vården med primärvården.  Inom projektet har man bland annat utvecklat den geriatriska konsultationen inom specialiserad sjukvård och modellen för avdelningsvård av äldre patienter.
  • I alla kommuner som är föremål för utvärderingen har man tagit i bruk en mobil diagnostik- och vårdenhet som specialiserar sig på joursituationer för klienter inom långvården och hemvården. Det finns dock skillnader mellan kommunerna i fråga om de mobila tjänsternas innehåll och omfattning, vilket kan påverka användningen av tjänsterna. Som ett resultat av HUS och LiiSa-projektet i Vanda minskade uppgifterna inom den prehospitala akutsjukvården och sjuktransporten under våren 2021 vid boendeenheter som utbildats för LiiSa-verksamhet. 
  • Av de chefer som besvarat en enkät för hemvårdspersonalen i Helsingfors ansåg över 50 procent att samarbetet med HUS jour vid utskrivningen av hemvårdens klienter går smidigt. Ungefär en tredjedel av den övriga personalen var av samma åsikt. Mer än 70 procent av cheferna och nästan 90 procent av den övriga personalen var av åsikten att äldre personer skrivs ut i för dåligt skick från jouren. Enligt hemvårdspersonalen i Helsingfors ökar hemvårdsklienternas jourbesök på grund av att det finns klienter som är i för dåligt skick inom hemvården.
  • I alla kommuner i huvudstadsregionen har andelen prehospitala akutsjukvårdsbesök som slutat med transport minskat från år 2018 till 2021. Uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården för äldre minskade också i alla kommuner 2020, men ökade 2021. Förändringarna i antalet besök torde i huvudsak bero på coronapandemin och därför har man inte kunnat bedöma den potentiella effekten av HUS och kommunernas åtgärder i anslutning till joursituationer.

En äldre patients jourbesök ska vara så kort som möjligt. Den genomsnittliga tiden som en äldre patient tillbringar på HUS samjour har ökat något. Före utgången av augusti 2021 var tiden 7 timmar 45 minuter. Genomloppstiderna har i regel förlängts särskilt vid större jourenheter.

En lyckad utskrivning förutsätter samarbete mellan aktörerna

En förutsättning för en lyckad utskrivning är att man beaktar patientens helhetssituation. HUS använder inte systematiskt tillvägagångssätt eller anvisningar särskilt för utskrivning av äldre patienter, men denna fråga har utvecklats och vissa verksamhetsmodeller som stöder utskrivning är i bruk. Till exempel på Jorv sjukhus finns Esbo stads utskrivningsteam och på Haartmanska sjukhuset HUS utskrivningsskötare.

På HUS har tjänster och vårdvägar för äldre utvecklats i ett geriatriskt projekt, som bland annat omfattade ett projekt om en avdelningsmodell. Målet var att beakta patienten som helhet och vid sidan av den akuta sjukdomen som behandlas göra en helhetsbedömning vid behov. Som ett resultat av projektet har patienternas vårdtid förkortats, antalet återbesök minskat och patientsäkerheten förbättrats och dessutom har teamarbetet på avdelningen förbättrats under projektets gång.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 7 Mb, på finska).