Sök
Close this search box.

Revisionsnämndens rapport om personalresurser och ledningen av dem

Dela sida

I revisionsnämndens arbetsordning för 2023 ingick en omfattande bedömning av personalresurser och ledningen av dem.  I bedömningen utreddes HUS förmåga att som arbetsgivare locka och hålla kvar arbetskraft och den hänförde sig bland annat till rekryteringen av personal, kompetensutvecklingen, arbetshälsa och företagshälsovård samt HUS lönesystem. Resultaten från bedömningen rapporteras till sammanslutningens stämma redan i december 2023 eftersom temat är viktigt med tanke på tryggande av HUS verksamhet och servicen inom den specialiserade sjukvården nu och i framtiden.

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan revisionsnämnden utöver revisionsberättelsen, som ska färdigställas under våren, även ge sammanslutningens stämma andra utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser behövliga.

Revisionsnämnden godkände utvärderingen den 26 oktober 2023 och beslöt att meddela den för kännedom till sammanslutningens styrelse den 6 november 2023 och till sammanslutningens stämma den 14 december 2023.

I sin utvärdering hörde revisionsnämnden personaldirektören, förvaltningschefen som ansvarat för företagshälsovården och representanter för personalen. Dessutom intervjuades ansvariga tjänsteinnehavare och andra HUS sakkunniga, gjordes en skriftlig begäran om uppgifter till personalledningen och en litteraturöversikt av faktorer som påverkar förmågan att locka och att hålla kvar personal inom hälso- och sjukvården. En enkät genomfördes för de närmaste cheferna 12–29.9.2023 (n=120, svarsprocenten var 62,5) om de teman som var föremål för utvärderingen. Som material för utvärderingen användes också dokument, bland annat resultat från personalenkäter, HUS anvisningar och beslut, budget- och bokslutshandlingar samt uppgifter om verksamheten och ekonomin under januari–augusti 2023.

I revisionsnämndens tidigare utvärderingsberättelser ges fler rekommendationer i anknytning till personalen. I utvärderingsberättelsen för 2019 rekommenderades en närmare konkretisering av de personalpolitiska riktlinjerna och uppföljningen av hur de genomförs, att man söker metoder för att förbättra personalens engagemang och organisationens dragningskraft, utreder alternativ för användningen av hyrd arbetskraft och ökar genomförandet av utvecklingssamtal. I utvärderingsberättelsen för 2020 rekommenderades en utveckling av systemet med resultatlöner så att det blir mera sporrande samt stödåtgärder för personalens ork. Rekommendationerna är i huvudsak fortfarande aktuella.

Revisionsnämndens rekommendationer

På basis av utvärderingen ger revisionsnämnden 16 rekommendationer för att utveckla ledningen av personalresurserna.

Revisionsnämnden fäster särskilt vikt vid arbetshälsan och engagemanget för anställda under 35 år. För att hålla kvar unga anställda hos HUS ska ledningen och chefsarbetet vara bra och karriärmöjligheterna beskrivas tydligt. En smidig vardag betonas hos yngre anställda och det är bland annat förknippat med möjligheter till distansarbete och smidiga arbetsresor. HUS ska dessutom fästa vikt vid anställningsförhållandenas flexibilitet för att kunna konkurrera om anställda med andra arbetsgivare. Det verkar som att HUS personalpolitik och personalledning inte till alla delar kunnat förutse och anpassa sig till förändringar i verksamhetsmiljön och de moderna kraven inom personalförvaltningen. Utifrån resultaten av bedömningen leds, utvecklas och följs HR-funktionerna inte upp på basis av kunskap. Som stöd för den strategiska personalledningen behövs ett bredare kunskapsunderlag än i dag.

Rekommendationer för att trygga tillgången på personal

 • HUS ska utarbeta ett åtgärdsprogram som stöd för att lösa bristen på personal.
 • Kostnadseffektiviteten för hyrd arbetskraft ska klarläggas och kostnaderna jämföras med de egna personalkostnaderna. Metoder ska sökas för att minska användning av hyrd arbetskraft och dämpa de ökade kostnaderna för hyrd arbetskraft tillsammans med övriga välfärdsområden i Nyland och Helsingfors stad.
 • I språkutbildningen för anställda med utländsk bakgrund ska den goda praxis som resultatenheterna utvecklat användas på bredare front i organisationen.  Dessutom ska det säkerställas att språkutbildningen svarar mot de olika yrkesgruppernas behov.

Rekommendationer för att utveckla personalens kompetens

 • Genomförandet av utvecklingssamtalen ska ökas för att på ett övergripande sätt identifiera behoven av kompetensutveckling.  Tillförlitlig information ska tas fram om genomförandet av utvecklingssamtal.
 • Enhetlig bedömning av hur krävande arbetet är ska säkerställas i hela organisationen. Karriärvägar ska beskrivas tydligt och begripligt för personalen och arbetssökande.
 • Tillräckliga resurser ska tryggas för fortbildning av personalen och följa upp genomförandet av dem på organisationsnivå.

Rekommendationer för att utveckla personalens arbetshälsa och företagshälsovården

 • Effektiva metoder ska sökas för att minska det ökande antalet hotfulla situationer som riktar sig mot personalen.
 • Den anvisning som fungerar som ett avtal mellan resultatområdet företagshälsovård och HUS ska uppdateras. 
 • Lösningar bör hittas för personalsituationen inom företagshälsovården så att servicen kan ordnas i rätt tid och utökas. Även andra alternativ för att ordna företagshälsovården ska utredas.  

Rekommendationer för att utveckla löne- och belöningssystemet

 • Lönesystemet, bedömningen av hur krävande arbetet är och personalförmånerna ska utvecklas så att de formar en tydlig helhet och förbättrar möjligheterna att konkurrera om kompetent personal. 
 • Personalen ska erbjudas mera information om belöningssystemet och tillämpningen av det.
 • Närmare anvisningar och råd till enheterna ska ges om användningen av sporrande lönedelar och följa upp användningen av dem på organisationsnivå. 

Rekommendationer på basis av resultaten från personalenkäterna

 • Orsakerna till det minskade antalet personer som besvarar personalenkäten och skillnaderna mellan resultatområden och yrkesgrupper ska analyseras och enkäterna genomföras så att personalens motivation att besvara dem bevaras och resultaten är tillförlitliga.
 • Särskilt vårdpersonalen, läkare och unga arbetstagare ska beaktas då man syftar till att förbättra personalens arbetstillfredsställelse. Metoder ska sökas för att öka vårdpersonalens engagemang. 
 • Lösningar ska sökas på utmaningarna inom arbetshälsan för personalen vid Centrum för akut-, operativ- och intensivvård.
 • Kvaliteten och tillgången på HR-tjänsterna som riktar sig till chefer ska säkerställas. Kunskapsunderlaget för personalledningen ska förbättras.

Utvärderingen finns beskriven i sin helhet i utvärderingspromemoria (på finska, pdf) och ett referat i PowerPoint presentationen (på finska, pdf).