Tarkastuslautakunnan selvitys henkilöstövoimavaroista ja niiden johtamisesta

Jaa sivu

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan 2023 sisältyi laaja arviointi henkilöstövoimavaroista ja niiden johtamisesta.  Arvioinnissa selvitettiin HUSin veto- ja pitovoimaa työnantajana ja se kohdistui muun muassa henkilöstön rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työterveyshuoltoon sekä HUSin palkkausjärjestelmään. Arvioinnin tulokset raportoidaan yhtymäkokoukselle jo joulukuussa 2023, koska aihe on keskeinen HUSin toiminnan ja erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvointialuelain (611/2021 § 125) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle keväällä valmistuvan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunta hyväksyi arvioinnin 26.10.2023 ja päätti antaa sen tiedoksi yhtymähallitukselle 6.11.2023 ja yhtymäkokoukselle 14.12.2023.

Tarkastuslautakunta kuuli arvioinnissa henkilöstöjohtajaa, työterveyshuollosta vastannutta hallintopäällikköä ja henkilöstön edustajia. Lisäksi haastateltiin vastuunalaisia viranhaltijoita ja muita HUSin asiantuntijoita, tehtiin kirjallinen tietopyyntö henkilöstöjohdolle sekä kirjallisuuskatsaus terveydenhuollon veto- ja pitovoimatekijöistä. Lähiesihenkilöille toteutettiin kysely 12.9.-29.9.2023 (n=120, vastausprosentti 62,5) arvioinnin kohteena olleista teemoista. Arvioinnin aineistona käytettiin myös asiakirja-aineistoja, mm. henkilöstökyselyjen tuloksia, HUSin ohjeita ja päätöksiä, talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjoja sekä toimintaa ja taloutta koskevia tammi-elokuun 2023 tietoja.

Tarkastuslautakunnan aiemmissa arviointikertomuksissa on annettu useita henkilöstöön liittyviä suosituksia. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa suositeltiin konkretisoimaan tarkemmin henkilöstöpoliittisia linjauksia ja tehostamaan niiden toteutumisen seurantaa, etsimään keinoja henkilöstön sitoutuneisuuden ja organisaation vetovoimaisuuden parantamiseksi, selvittämään vaihtoehtoja vuokratyövoiman käytölle ja nostamaan kehityskeskustelujen käyntiastetta. Vuoden 2020 arviointikertomuksessa suositeltiin kehittämään tulospalkkausjärjestelmää kannustavampaan suuntaan sekä henkilökunnan jaksamisen tukitoimia. Suositukset ovat pääosin edelleen ajankohtaisia.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Tarkastuslautakunta antaa arvioinnin perusteella 16 suositusta henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämiseksi.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota erityisesti alle 35-vuotiaiden työntekijöiden työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Jotta nuoret työntekijät pysyvät HUSin palveluksessa, on johtamisen ja esihenkilötyön oltava hyvää ja uramahdollisuudet kuvattava selkeästi. Arjen sujuvuus korostuu nuoremmilla työntekijöillä, mihin liittyy muun muassa mahdollisuus osa-aikatyöhön ja työmatkojen sujuvuus. HUSin on lisäksi kiinnitettävä huomiota työsuhteiden joustavuuteen, jotta työntekijöistä voidaan kilpailla muiden työnantajien kanssa.

Vaikuttaa siltä, että HUSin henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen eivät kaikilta osin ole pystyneet ennakoimaan ja sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin ja nykyaikaisiin henkilöstöhallinnon vaatimuksiin. Arvioinnin tulosten perusteella HR-toimintoja ei kaikilta osin johdeta, kehitetä ja seurata tietoon perustuen. Strategisen henkilöstöjohtamisen tueksi tarvitaan nykyistä laajempaa tietopohjaa.

Suositukset henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi

 • HUSin on laadittava toimenpideohjelma henkilöstöpulan ratkaisemisen tueksi.
 • Vuokratyövoiman kustannustehokkuutta on selvitettävä ja verrattava kustannuksia omiin henkilöstökustannuksiin. On etsittävä keinoja vuokratyövoiman käytön vähentämiseksi ja vuokratyön kustannusten kasvun hillitsemiseksi yhdessä muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.
 • Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kielikoulutuksessa on hyödynnettävä tulosyksiköiden kehittämiä hyviä käytäntöjä laajemmin organisaatiossa. Lisäksi on varmistettava, että kielikoulutus vastaa eri ammattiryhmien tarpeeseen.

Suositukset henkilöstön osaamisen kehittämiseksi

 • Kehityskeskustelujen käyntiastetta tulee nostaa, jotta osaamisen kehittämistarpeet tunnistetaan kattavasti.  Kehityskeskustelujen käyntiasteista tulee tuottaa luotettavat tiedot.
 • Työn vaativuuden arvioinnin soveltaminen yhdenmukaisesti läpi organisaation on varmistettava. Urapolut on kuvattava selkeästi ja ymmärrettävästi henkilöstölle ja työnhakijoille.
 • Henkilöstön täydennyskoulutukseen tulee turvata riittävät resurssit ja seurata niiden toteutumista organisaation tasolla.

Suositukset henkilöstön työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittämiseksi

 • Henkilöstöön kohdistuvien lisääntyvien uhkatilanteiden vähentämiseksi on etsittävä tehokkaita keinoja.
 • Työterveys -tulosalueen ja HUSin välisenä sopimuksena toimiva toimintaohje tulee päivittää.
 • Työterveyden henkilöstötilanteeseen tulee löytää ratkaisut palvelujen oikea-aikaiseksi järjestämiseksi ja laajentamiseksi. Myös muita työterveyshuollon järjestämisvaihtoehtoja tulee selvittää.  

Suositukset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämiseksi

 • Palkkausjärjestelmää, työn vaativuuden arviointia ja henkilöstöetuuksia tulee kehittää siten, että ne muodostavat selkeän kokonaisuuden ja parantavat mahdollisuuksia kilpailla osaavasta henkilökunnasta. 
 • Henkilöstölle tulee tarjota enemmän tietoa palkkausjärjestelmästä ja sen soveltamisesta.
 • Kannustavien palkanosien käytöstä tulee antaa tarkempia ohjeita ja neuvoja yksiköille ja seurata niiden käyttöä organisaation tasolla. 

Henkilöstökyselyjen tulosten perusteella annetut suositukset

 • Henkilöstökyselyn vastaajamäärien laskun syitä ja eroja tulosalueiden ja ammattiryhmien välillä tulisi analysoida ja toteuttaa kyselyt siten, että varmistetaan henkilöstön vastausmotivaation säilyminen ja tulosten luotettavuus.
 • Erityisesti hoitohenkilöstö, lääkärit ja nuoret työntekijät on huomioitava, kun henkilöstön työtyytyväisyyttä pyritään parantamaan. Hoitohenkilökunnan sitoutumisen lisäämiseksi on etsittävä keinoja. 
 • Akuutti, leikkaus- ja tehohoitokeskuksen henkilöstön työhyvinvoinnin haasteisiin tulee etsiä ratkaisuja.
 • Esihenkilöille suunnattujen HR-palvelujen laatu ja saatavuus tulee varmistaa. Henkilöstöjohtamisen tietopohjaa tulee parantaa.

Arviointi on kuvattu kokonaisuudessaan arviointimuistiossa (pdf) ja tiivistetysti PowerPoint-esityksessä (pdf).