Tarkastuslautakunnan suositukset 2023

Jaa sivu

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessaan 9 suositusta toiminnan kehittämiseksi. Havainnot, joihin suositukset perustuvat esitetään arviointikertomuksen luvuissa kunkin aiheen yhteydessä. Lautakunta pitää suositusten 1–3 toimeenpanoa välttämättömänä, jotta varmistetaan esimerkiksi lainsäädännön vaatimusten noudattaminen ja pysyminen tiukassa talousraamissa. Suositukset 4–9 ovat tärkeitä toiminnan tuloksellisuuden kehittämisen näkökulmasta. 

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan sisältyi myös arviointi henkilöstövoimavaroista ja niiden johtamisesta. Lautakuntakunta antoi toiminnan tuloksellisuuden kannalta merkittävänä pitämänsä arvioinnin tulokset, 16 suositusta, yhtymäkokoukselle joulukuussa 2023. Arviointi ja suositukset ovat luettavissa osoitteessa www.arviointikertomushus.fi.

Suositukset, joiden toteutumista tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä

 1. Hoitoon pääsyn turvaaminen

  1.1. HUSin tulee löytää keinot, joilla varmistetaan lainmukainen hoitoon pääsy Valviran määräyksen mukaisesti 31.3.2025 mennessä. Määräyksen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä HUS-yhtymän omistajien kanssa. Tarkastuslautakunta on antanut vastaavan suosituksen myös aiempina vuosina.

  1.2. Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen vakavaa huomiota lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoon pääsyn tilanteeseen. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa tulee jatkaa. HUSin tulee panostaa erityisesti lasten ja nuorten psykiatrien saatavuuteen ja varmistaa, että HUSin sisällä ei ole osaoptimointia näiden asiantuntijoiden palkkauksessa ja rekrytoinnissa.

  1.3. Päivystyksen pitkiä kokonaishoitoaikoja on lyhennettävä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.
 1. Strategian toimeenpano

  2.1. Talousarviossa tulee asettaa strategialle ja sen painopisteille HUS-tason mitattavat tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot. Tavoitteet tulee asettaa siten, että HUSin omistajat ja muut sidosryhmät voivat seurata strategian edistymistä strategiakauden aikana. Tarkastuslautakunta antoi vastaavan suosituksen myös vuoden 2022 arviointikertomuksessa.

  2.2. Strategisten projektien tavoitetasoa suhteessa strategisiin painopisteisiin tulee nostaa.
 1. Taloustilanteen vakauttaminen

  3.1. HUSin taloustilanteen vakauttaminen edellyttää Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa sovittuja konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuottavuus- ja säästöohjelmien toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä tasapainottamaan taloutta.

  3.2. Palvelujen kustannusvaikuttavuudesta tulee tuottaa enemmän tietoa ja käyttää sitä päätöksenteossa.

Suositukset, joiden toteutuminen parantaa toiminnan tuloksellisuutta

 1. Hoitotyön johtaminen

  4.1. Hoitotyön johtajille ja esihenkilöille tulee turvata tasapuoliset edellytykset johtaa ja kehittää hoitotyötä. Hoitotyön johtajien ja esihenkilöiden tehtäväkuvat tulee päivittää ja varmistaa, että työnjako on selkeä ja johdonmukainen.

  4.2. HUSin tulee selvittää mahdollisuuksia perustaa STM:n ehdottamia kliinisen hoitotyön koulutus- ja erikoistumisvakansseja sekä kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan vakansseja keinona parantaa palvelujen saatavuutta ja lisätä organisaation veto- ja pitovoimaa.

  4.3. Hoitotyön asiantuntemusta tulee hyödyntää potilaiden hoitoketjujen kehittämisessä sekä hyvinvointialueiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

 2. Synnytystoiminnan laatu ja lapsettomuushoitojen saatavuus

  5.1. HUSin tulee harkita monipuolisempien synnytyksen hoitoon liittyvien, ja synnytyksen jälkeistä aikaa mittaavien, kansainvälisten laatumittareiden ottamista käyttöön osana synnytysten laadun seurantaa.

  5.2. HUSin tulee mahdollisuuksiensa mukaan myötävaikuttaa siihen, että lapsettomuushoitojen odotusajat lyhenevät.

 3. Apuvälinepalvelujen järjestäminen

  Apuvälinepalvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta tulee selvittää ottaen huomioon HUSin järjestämisvastuu.

 4. Palliatiivisen hoidon palveluketjut ja saatavuus

  7.1. Syöpä- ja ALS-potilaiden lisäksi myös muille potilasryhmille tulee luoda palliatiivisen hoidon palveluketjut.

  7.2. Palliatiivisen hoidon palveluketjuun tulee sisällyttää vaativan erityistason kotisairaalatoiminta.

 5. Viestintä asiakkaille ja potilaille

  8.1. Tietoa hoitoon pääsyn odotusajoista, hoidon tuloksista ja vaikuttavuudesta tulee lisätä HUSin verkkosivuilla. Tietoa tulee olla saatavilla erikoisaloittain.

  8.2. Asiakastyytyväisyyttä kuvaavat NPS-tulokset tulee julkaista verkkosivuilla yksiköittäin.

 6. Johtamisessa tarvittavan tietopohjan kehittäminen

  Toiminnan johtaminen ja kehittäminen edellyttävät riittävän laajaa ja luotettavaa tietopohjaa. Tarkastuslautakunnan arviointityössä tulee usein esiin tietopohjan rajallisuus ja haasteet sen kehittämisessä. Viime vuosien arviointien perusteella HUSin johtamisen tueksi tarvitaan nykyistä enemmän tietoa muun muassa henkilöstöresursseista ja henkilöstön osaamisesta, palvelujen laadusta, kustannusvaikuttavuudesta ja hankinnoista.

  Tarkastuslautakunta suosittelee, että johtamisessa käytettävän tietopohjan kehittämistä jatketaan määrätietoisesti.