HUSin talouden toteutuminen

HUSin talouden toteutuminen

Tarkastuslautakunta arvioi HUSin talouden tilaa vuonna 2019. Arviointi perustui pääosin Tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaan.

HUSin toimintakulut olivat yhteensä noin 2,4 miljardia euroa ja tilikauden tulos 15 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakuluista 55,4 prosenttia muodostui henkilöstökuluista, 17,3 prosenttia lääkkeistä ja apteekkitarvikkeista, 14,4 prosenttia muiden palvelujen ostoista, 5,3 prosenttia sairaanhoidollisista palveluista ja 7,6 prosenttia muista kuluista.  HUSin omistajakunnat käyttivät vuonna 2019 aiempaa enemmän rahaa erikoissairaanhoitoon.

Talousarvion heikkoa toteutumista selittää palvelujen kysynnän ja niiden kustannusten kasvu sekä osin Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotto.

Vuoden 2019 alijäämä on kuntalain mukaan katettava vuoteen 2024 mennessä. Talouden suunnittelun tarkkuuteen on tulevina vuosina kiinnitettävä erityistä huomiota, koska myös vuoden 2020 talousarvio on laadittu 40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Omavaraisuusaste on heikentynyt ja velkaantuneisuus lisääntynyt

HUSin talouden kestävyys on heikentynyt viime vuosina, kun asiaa tarkastellaan omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden perusteella. HUSin omavaraisuusaste on viime vuosina laskenut ja suhteellinen velkaantuneisuus noussut. Vuonna 2019 omavaraisuusaste oli 27,8 prosenttia ja suhteellinen velkaantuneisuus 37 prosenttia. Verrattuna muihin yliopistosairaanhoitopiireihin omavaraisuusaste oli keskitasoa (vaihtelu 18,8–34,4 prosenttia), ja suhteellinen velkaantuneisuus oli matalin (vaihtelu 37–77,9 prosenttia).

HUSin tuottavuus on laskenut viime vuosina ja samoin on käynyt lähes kaikissa muissa yliopistosairaanhoitopiireissä. Tuottavuuden heikentymistä selittää kustannusten kasvu samalla kun tuotettujen DRG-pisteiden (Diagnosed Related Group) määrä on laskenut. DRG-piste kuvaa sairaalan tuotantovolyymin kustannuspainotettuina hoitojaksoina. THL:n tilastotietojen perusteella HUSin tuottavuus laski kuusi prosenttiyksikköä vuosina 2014–2018.  

Yksityiskohtaisempi kuvaus HUSin talouden arvioinnista on esitetty vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Tarkastuslautakunta edellyttää, että syyt HUSin huonoon talouskehitykseen tulee analysoida huolellisesti ja korjaustoimenpiteiden vaikuttavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Taloushallinnon ohje tulee päivittää.
  • Tarkastuslautakunta toteaa, että sisäisten tukipalveluyksiköiden laskutusosuus on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Nykyisessä kiristyvässä taloustilanteessa on mietittävä näiden yksiköiden hinnoittelun merkitystä talouskehitykseen.