Taloudellisen tilanteen arviointi

Jaa sivu

Vuosi 2022 oli HUSille taloudellisesti vaikea edellisten vuosien tapaan.

Tulos ennen jäsenkuntatasauksia oli 119 miljoonaa euroa alijäämäinen. Jäsenkunnilta tehdyn lisäkannon jälkeen tilikauden tulos oli 0 euroa. Tulos oli ennakoitua heikompi, koska palvelutuotanto talousarvion tavoitteista.

Palveluja tuotettiin talousarviossa asetettua tavoitetta vähemmän (7,2 %), ja 4,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Merkittävimpiä syitä tähän olivat koronapandemia, hoitohenkilöstön lakko sekä potilaiden jatkohoitoon siirtymisen vaikeutuminen.

  • Toimintakulut olivat 2793 miljoonaa euroa ja ne pienenivät 0,6 prosenttia vuodesta 2021.
  • Toimintatuotot olivat 2913 miljoonaa euroa ja ne pienenivät 1,1 prosenttia vuodesta 2021.
  • Talouden tunnusluvut heikentyivät vuodesta 2021. Omavaraisuusaste laski 20,7 prosenttiin ja suhteellinen velkaantuneisuus nousi 49,6 prosenttiin. Kassan riittävyys oli 14,6 päivää.
  • Investointien määrä vuonna 2022 oli 276 miljoonaa euroa. Investointien toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli noin 99,3 prosenttia.
  • Kuntayhtymän lainakanta oli 866 miljoonaa euroa, mikä oli noin 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 150,0 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarvion enimmäismäärän 40 miljoonalla. Lyhytaikaista lainaa ei vuoden lopussa ollut.
  • Korkokulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

HUS ei saanut koronapandemian kustannuksiin valtionavustusta vuonna 2022 toisin kuin kahtena edeltävänä vuonna. Valtionavustusta saatiin kuitenkin koronalääkkeiden hankintaan, jakeluun ja kansallisen varautumistason nostamiseen (12,4 milj. euroa), varautumisvaraston ylläpitoon (4,4 milj. euroa) sekä HUS-yhtymän valmisteluun ja Soten ICT-muutoshankkeisiin (6,9 milj. euroa).

Talousarvion 2022 sisältämä tuottavuusohjelma ei ollut riittävä taloudellisen tilanteen parantamiseksi, minkä vuoksi toteutettiin myös säästöohjelma läpi organisaation muun muassa ICT-kustannuksista ja tilojen ylläpidosta. Säästöohjelmalla saavutettiin yhteensä 12,0 miljoonan euron säästöt.  

HUSin tuottavuusohjelman toteutuminen

Talousarvio 2022 sisälsi tuottavuusohjelman, jonka kokonaistavoite oli yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Tavoitetta ei saavutettu. Monissa hankkeissa saavutettiin hyviä tuloksia ja hankkeiden hallintaa ja raportointia kehitettiin. Kuukausittain seurattiin keskitetysti 24 tuottavuushanketta, joilla saavutettiin säästöä yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. Niiden lisäksi tulosyksiköissä toteutettiin pienempiä tuottavuushankkeita.

HUSin tuottavuusohjelma verrattuna muihin toimijoihin

HUSin tuottavuusohjelma perustuu pitkälti panoskustannusten alentamiseen tai vastaavasti tuotoksen kasvattamiseen.

Lähes jokaisella yliopistosairaalalla on tuottavuusohjelma tai suunnitelma kulujen hillitsemisestä. Yleisimpiä keinoja parantaa tuottavuutta on optimoida hoitoprosesseja, tehostaa tilankäyttöä ja henkilöstöresursseja sekä laajentaa digipalveluja. Yliopistosairaaloiden tuottavuuden mittarit vaihtelevat. Yleisimmin käytettyjä mittareita ovat kustannus per potilas, erilaiset potilasluokitteluun perustuvat mittarit sekä tila- ja henkilöstökapasiteetin mittarit.

Saksassa Charitén yliopistosairaalan tuottavuutta pyritään parantamaan priorisoimalla toimintoja ja kohdentamalla resursseja tarkoituksenmukaisesti lyhyen tähtäimen säästötoimien sijaan. Sekä Charitén että Karoliinisen yliopistosairaaloiden strategioissa korostetaan tuottavuutta parantavina keinoina johtamistaitoja, monialaisia ja matalan hierarkian tiimejä, yhteistyön lisäämistä, kouluttautumista ja työvuorosuunnittelun joustavoittamista. Isossa-Britanniassa NHS:n näkökulmana on arvo- tai vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto. Tavoitteena on tasapuolinen, läpinäkyvä ja kestävä resurssien käyttö sekä keskittyminen tuotosten sijaan hoidon tuloksiin ja vaikutuksiin.

Havainnot taloudesta ja tuottavuudesta

  • HUSin toimintaympäristöön ja taloudelliseen tilanteeseen liittyy monia epävarmuuksia. Talouden tunnusluvut ovat heikentyneet aiemmista vuosista.
  • Tilikauden tulos oli ennakoitua heikompi. Talous jäi merkittävästi alijäämäiseksi, koska palvelutuotanto jäi talousarvion tavoitteista. Alijäämä katettiin jäsenkunnilta tehdyllä lisäkannolla. 
  • Tuottavuusohjelma ei kokonaisuudessaan ollut riittävä taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja vuonna 2022 toteutettiin myös säästöohjelma.
  • Tuottavuushankkeiden hallintaa, raportointia, seurantaa ja niistä viestimistä on kehitetty. Tuottavuusohjelman hankkeille asetettiin euromääräiset säästötavoitteet.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF, 4 Mt)