Suositusten jälkiseuranta – Arviointikertomus 2018

Suositusten jälkiseuranta – Arviointikertomus 2018

3 Valtuuston asettamat tavoitteet

Tarkastuslautakunta seuraa antamiensa suositusten toteutumista kaksi vuotta niiden antamisen jälkeen. Arviointi perustuu suosituksen toteuttamisesta vastaavien viranhaltijoiden selvityksiin sekä asiakirja-aineistoihin, esimerkiksi HUSin viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksiin. Hallitus on määritellyt vuoden 2018 arviointikertomuksesta antamassaan lausunnossa toimenpiteet, joita suositukset edellyttävät ja vastuuttanut niiden toimeenpanon.

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa annettiin 14 suositusta. Suositukset liittyivät muun muassa HUSin tuottavuuskehitykseen, hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumiseen, kiireettömän leikkaustoiminnan työnjaon kehittämiseen, perusterveydenhuoltoa tukeviin integraatiohankkeisiin, henkilöstön työhyvinvointiin ja omistajaohjaukseen. Kahden suosituksen arvioitiin toteutuneen ja kahden arvoitiin toteutuneen osittain. Kymmenen suositusta on edelleen ajankohtaisia, joskin myönteistä kehitystä on monilta osin tapahtunut myös niiden osalta.

Yksityiskohtaisempi kuvaus suositusten toteutumisesta on esitetty vuoden 2020 arviointikertomuksessa (PDF 5 Mt).