Strategian toimeenpano vuonna 2023

Jaa sivu

HUSin visiona on ”Vaikuttavaa hoitoa yhdessä”. Strategiset painopisteet ovat asiakaskokemus, henkilöstökokemus, hyvinvointialueyhteistyö, jatkuva parantaminen ja uudistuminen sekä kestävä talous.  Strategia sekä talousarvio ja -suunnitelma ovat yhtymäkokouksen merkittävimpiä välineitä HUS-yhtymän ohjaamisessa, ja niitä on noudatettava organisaation toiminnassa ja taloudenhoidossa. Arvioinnissa selvitettiin, miten HUS-yhtymän strategia on toimeenpantu.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että päättäjien ja muiden sidosryhmien on vaikea seurata strategian toteutumista, koska sille ei ole määritelty HUS-tason mitattavia tavoitteita, mittareita ja tavoitetasoja. Mitattavien tavoitteiden puuttuminen talousarviossa ja se, että tulosalueiden tavoitteiden toteutumisesta ei raportoitu tilinpäätöksessä, heikentävät toiminnan läpinäkyvyyttä.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota strategian tavoiteasetantaan myös vuoden 2022 arviointikertomuksessa.

Strategia toteutetaan projekteilla

Strategian toimeenpano tapahtuu vuosittaisten strategisten projektien avulla. Lisäksi tulosalueet määrittävät omat tavoitteensa ja toimenpiteensä, joilla ne pyrkivät kohti strategisia päämääriä. Projektien ja toimenpiteiden etenemistä seurattiin aiempaa järjestelmällisemmin ja strategiasta sekä sen toimeenpanosta viestittiin ahkerasti organisaation sisällä. HUS-tason projekteja toteutettiin 23. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että osa projekteista vaikuttaa HUSin perustehtävään liittyviltä asioilta, jotka tulisi toteuttaa muutenkin. Jatkossa on varmistettava, että projekteille asetettavat tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoisia edistämään HUSin strategisia päämääriä.

Tulosalueiden ja -yksiköiden strategiaan kytkeytyvien tavoitteiden toteutuminen raportoitiin niiden omissa toimintakertomuksissa, joita ei julkaistu osana vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaa kuten aikaisempina vuosina.

HUSin verkkosivuilla kuvataan strategian tavoitteet yleisellä tasolla, mutta ei kerrota, miten strategia toimeenpannaan, mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet strategisten päämäärien saavuttamiseksi ja miten strategian toteutumista mitataan. Viestintä asiakkaille, omistajille ja muille sidosryhmille on toimeenpanon osalta siten riittämätöntä.

Arviointi on kuvattu tarkemmin arviointikertomuksessa 2023.

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt.