Palliatiivisen hoidon järjestäminen ja toimivuus

Jaa sivu

Arvioinnissa selvitettiin, miten palliatiivinen hoito on järjestetty HUSissa, miten palliatiivista hoitoa on kehitetty viime vuosina ja miten palveluketju perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä toimii. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa, jonka tavoitteena on lievittää oireita ja parantaa elämänlaatua. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa, sen viimeinen vaihe.

HUSilla on keskeinen rooli palliatiivisen hoidon järjestämisessä

HUSilla on velvollisuus järjestää vaativan erityistason palliatiivinen hoito ja saattohoito Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella ja koordinoida palveluketjuja. Palveluista vastaa HUS Syöpäkeskuksen palliatiivinen keskus. Se tarjoaa hoitoa ja tukea pääasiassa syöpä- ja ALS-potilaille varhaisessa vaiheessa hoitojen rinnalla sekä sairauden edetessä. Muiden potilasryhmien, kuten sydän-, keuhko- ja maksapotilaiden, palvelujen kehittämistyö on käynnistymässä.

HUS ostaa vaativan erityistason saattohoidon Terhokodilta, jonne potilaat ohjataan yhteisesti sovittujen lääketieteellisten ja sosiaalisten kriteerien mukaisesti. Toistaiseksi vaativan erityistason kotiin vietäviä palveluja ei ole saatavilla. Niiden järjestämistä selvitetään HUSin, hyvinvointialueiden ja Terhokodin yhteistyönä. Vuonna 2024 ollaan avaamassa 10-paikkainen palliatiivinen osasto Siltasairaalaan.

HUS on kehittänyt monin tavoin palliatiivista hoitoa. HUS on mukana kansallisessa Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottamisen ja laadun parantamisen -ohjelmassa ja saanut STM:n rahoitusta kehittämistyölle 1,6 miljoonaa euroa. Muun muassa konsultaatiotukea laajennettiin, päivystysrinki aloitti toiminnan vuonna 2023 ja perheen alaikäisten lasten huomioimiseksi on luotu toimintamalli.

Vuonna 2023 palliatiivisen keskuksen toimintakulut olivat 5,8 miljoonaa euroa, josta henkilöstökulut olivat noin 28 ja palvelujen ostot noin 67 prosenttia. Toimintakulut kasvoivat noin 32 prosenttia edellisestä vuodesta. Syitä tähän olivat sote-alan palkkaratkaisu ja yksikön henkilöstömäärän lisääminen. 

Palliatiivisen keskuksen henkilöstötilanne on hyvä

Palliatiivisessa keskuksessa työskentelee 10 lääkäriä, 8 sairaanhoitajaa, 8 psykologia, psykiatri, seksuaaliterapeutti ja 3 sihteeriä, joista moni tekee osa-aikatyötä. Hoitajien saatavuus on hyvä ja lähtövaihtuvuus pieni. Lääkäreitä riittää vakituisiin toimiin, mutta sijaisten saamisessa on ongelmia. Tilanne on hyvä valtakunnallisesti verrattuna.

Kaikilla keskuksen erikoislääkäreillä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, ja sairaanhoitajista suurin osa on suorittanut palliatiivisen hoidon erikoistumistutkinnon. HUS järjestää Etelä-Suomen YTA-alueen henkilöstölle säännöllisesti luentoja palliatiivisesta hoidosta. Työnohjausta tarjotaan kaikille työntekijöille ja siihen osallistutaan aktiivisesti.

Palliatiivisen hoidon kysyntä on kasvussa

Vuonna 2023 HUSin Palliatiiviseen keskukseen saapui 2101 lähetettä. Lähetteiden määrä kasvoi 9,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna muun muassa palliatiivisen hoidon tarpeen paremman tunnistamisen ja Syöpäkeskuksen kasvaneen potilasmäärän vuoksi. Psykososiaalisen tuen yksikköön saapui 1028 lähetettä ja niiden määrä kasvoi 4,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuonna 2023 Palliatiivisessa keskuksessa hoidettiin 2677 potilasta. Potilasmäärä kasvoi 8,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitoon pääsyssä on ajoittain ollut viiveitä. Vuonna 2023 odotusajan mediaani lääkärin ensikäynnille vaihteli 9–26 ja uusintakäynnille 25–52 vuorokauden välillä kuukausittain.

Kattavia tilastoja palliatiivisen hoidon palveluista ei ole saatavilla. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hoitolinjauksia ei kirjata kattavasti ICD-10 koodeilla, joka mahdollistaisivat esimerkiksi palliatiivisen hoidon potilaiden päivystyskäyntien seurannan.

Potilaat ovat pääosin tyytyväisiä palliatiiviseen hoitoon

Vuonna 2023 asiakaskokemusta mittaava NPS-suositteluindeksi oli 73,6, joka ylittää HUSin tavoitetason (7o). Vuonna 2023 palliatiivisesta yksiköstä tehtiin 2 muistutusta. Kanteluita Aluehallintovirastoon tai Valviraan ei tehty vuosina 2022–2023.

Tutkimuskirjallisuuden mukaan palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden tyytyväisyyttä lisää hoitosuositusten mukainen ja varhain aloitettu hoito, hoito palliatiiviseen hoitoon erikoistuneessa yksikössä sekä moniammatillinen hoitotiimi. Joustavuus, monipuoliset palvelumuodot sekä mahdollisuus yksityisyyteen ovat tärkeitä. Potilaan ja hoitavan ammattilaisen sujuva vuorovaikutus, lääkärin kyky empatiaan sekä potilaan mahdollisuus tehdä itseään koskevia päätöksiä lisäävät hoitotyytyväisyyttä. Potilaan ja läheisten hoitotyytyväisyyttä parantaa se, että heille annetaan riittävästi tietoa hoidosta ja hoidon jatkuvuudesta.

Arviointi on kuvattu tarkemmin arviointikertomuksessa 2023.

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt.