Asiakasosallisuus palvelujen kehittämisessä

Jaa sivu

HUSin yhtenä strategisena tavoitteena on tarjota Suomen paras asiakaskokemus. Palvelujen kehittämisessä hyödynnetään koulutettuja kokemusasiantuntijoita sekä asiakasraateja.

Vuoden 2022 lopussa 280 asiakasta oli mukana kehittämistoiminnassa, ja tehtäviä oli yhteensä noin 350. Tehtävinä olivat muun muassa osallistuminen verkkosivujen sisältöjen kehittämiseen ja potilasohjeiden selkiyttämiseen, korjausehdotuksien tekeminen tiloihin tarkastuskäyntien pohjalta sekä puheenvuorojen pitäminen koulutuspäivillä ja tapahtumissa.  Kokemusasiantuntijat ovat myös toimineet työntekijän työparina vastaanotoilla ja vertaisryhmien ohjaajina. Kokemusasiantuntija on mukana viidessä johtoryhmässä sekä Laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmässä. Toiminnasta vastaa kehittämispäällikkö, ja tulosyksiköissä toimintaa koordinoivia henkilöitä on 104.

Sekä tulosyksiköiden että asiakkaiden kokemukset toiminnasta ovat pääosin positiivisia. Toimintaan osallistuminen koetaan mielekkääksi ja hyödylliseksi tavaksi kehittää palveluita. Tulosyksiköiden mukaan tehtävien tulokset ovat olleet hyviä, ja kokemusasiantuntijat ja asiakasraatilaiset hyvin motivoituneita ja sitoutuneita. Toisaalta asiakkaiden osallistamista toiminnan kehittämiseen ei nähdä kaikkialla organisaatiossa tarpeellisena, ja se saatetaan kokea myös uhkana. On myös koettu, että asiakkaiden edustaja on haluttu mukaan vain muodon vuoksi. Toiminnan tärkeyttä ja vaikuttavuutta on tuotu esiin viestimällä runsaasti yksiköissä.

Havainnot asiakasosallisuudesta

  • Asiakkaat ovat laajasti mukana kehittämässä HUSin palveluita. Sekä tulosyksiköiden että asiakkaiden kokemukset asiakasosallisuustoiminnasta ovat pääosin positiivisia.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt).