Tiivistelmä 2023

Jaa sivu

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus sekä arvioida HUSille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta arvioi, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on toimivasta johdosta riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Lautakunnan tehtävät perustuvat hyvinvointialuelakiin ja sillä on laaja tiedonsaantioikeus. Tarkastuslautakunnan työ perustuu toimikauden kattavaan arviointisuunnitelmaan. Aiheiden valinnassa huomioidaan strategia, aiheiden merkittävyys HUSin toiminnan kannalta sekä sotepe-uudistuksen tavoitteet. Aiheita yhteensovitetaan myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan kanssa.

Tarkastuslautakunnan arviointien tulokset julkaistaan vuosittain arviointikertomuksessa, joka annetaan yhtymäkokoukselle. Lautakunta arvioi vuosittain talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista, hoitoon pääsyä, taloudellisesta tilannetta ja tuottavuutta. Lisäksi vuonna 2023 arvioitiin hoitotyön johtamista, synnytystoimintaa ja lapsettomuushoitoja, apuvälinepalveluja, palliatiivisen hoidon järjestämistä ja ulkoista viestintää. Henkilöstövoimavaroista ja niiden johtamisesta tehtiin erillinen arviointi, jonka tulokset raportoitiin yhtymäkokoukselle jo joulukuussa 2023.

Arviointikertomus muodostuu 3 eri osasta: Arviointikertomus 2023 -asiakirjasta, www.arviointikertomushus.fi-verkkosivuilla julkaistuista tiivistelmistä sekä osasta aiheista laadituista laajemmista arviointimuistioista. Lähdetiedot on merkitty alaviittein ja arvioinnin kohteilla on ollut mahdollisuus tarkastaa arviointitekstit.

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2023 arviointikertomuksessa 9 suositusta. Lisäksi yhtymäkokoukselle annettiin joulukuussa 2023 16 henkilöstövoimavaroihin liittyvää suositusta.

Myönteistä kehitystä ja onnistumisia

Isossa organisaatiossa tapahtuu koko ajan paljon myönteistä kehitystä, jonka tarkastuslautakunta haluaa huomioida arviointikertomuksessa. Myönteistä kehitystä ja onnistumisia tapahtui esimerkiksi seuraavissa asioissa.

  • Asiakkaat ovat saamaansa hoitoon erittäin tyytyväisiä. Vuosien 2020 ja 2023 välillä asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku nousi 64:stä 79:ään. NPS mittaa sitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi HUSia läheiselleen.
  • Vuonna 2023 työnhakijoita oli edellistä vuotta enemmän. Henkilöstön työkyky on hyvällä tasolla ja työtapaturmia tapahtui vähän. Sairauspoissaolojen välittömät kustannukset olivat 3,18 prosenttia palkkasummasta, mikä on pienempi osuus kuin muilla hyvinvointialueilla. Hoitohenkilöstön vuokratyövoiman kustannukset laskivat edellisestä vuodesta.
  • Muutos HUS-kuntayhtymästä HUS-yhtymäksi toteutui sujuvasti.
  • Syöpäkeskukselle myönnettiin Magneettisairaala-tunnustus erinomaisesta hoitotyöstä, ensimmäisenä Pohjoismaissa.
  • Tietohallinnon kuluja onnistuttiin pienentämään noin 7,9 miljoonaa euroa vähentämällä palvelujen ostoja.
  • Terveyskylän palvelujen hyödyt on arvioitu sadoiksi miljooniksi euroiksi. Palvelut säästävät ammattilaisten aikaa ja parantavat kansalaisten elämänlaatua.  Hyviä esimerkkejä ovat neurologinen nettikuntoutus ja lasten diabeteksen digihoitopolku. Uniapnean digihoitopolun avulla on pystytty lisäämään hoitokapasiteettia ja vähentämään kustannuksia. Myös nettiterapian tehokkuudesta on saatu näyttöä. Nettiterapiaan ei tarvitse jonottaa ja sen avulla voidaan hoitaa paljon enemmän potilaita kuin terapeutin vastaanotolla.
  • Hus.fi-sivuilla chatbotti auttaa löytämään tietoa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, opastaa ajanvaraamisessa ja kertoo ruuhka- ja odotusajoista. Päivystysten odotusajat julkaistaan reaaliaikaisesti HUSin verkkosivuilla.
  • Elinsiirtoja tehtiin enemmän kuin koskaan aiemmin, yhteensä 475.
  • Sähköpotkulautaonnettomuuksien manuaalinen tilastointi HUSin päivystyksissä johti niiden käytön rajoittamiseen yöaikaan, ja onnettomuuksien määrä laski. Päivystysten työntekijät palkittiin liikenneturvallisuusstipendillä.
  • HUS Apteekin kokonaislääkehävikki on vähentynyt merkittävästi tulosalueen vastuullisuustyön tuloksena. Vuonna 2023 kokonaislääkehävikki oli 507 000 euroa, kun se vielä vuonna 2021 oli 928 000 euroa.