Puheenjohtajan katsaus 2023

Jaa sivu

Hyvä lukija, takana on HUS-yhtymän ensimmäinen toimintavuosi ja käsissäsi on tarkastuslautakunnan ensimmäinen arviointikertomus. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen (sotepe) -uudistus ei muuttanut HUSin tehtäviä merkittävästi, tulee se vaikuttamaan myös Uudenmaan erikoissairaanhoitoon monella tavalla. Palvelujen kehittäminen ja yhteensovittaminen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa on jatkossa tärkeää. Samoin erikoissairaanhoidon resurssien turvaaminen osana muita sote-palveluja.

HUSin organisaatiorakenne uudistettiin vastaamaan uutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistapaa Uudellamaalla. Lisäksi perustettiin Asiakkuushallintayksikkö johtamaan hyvinvointialueyhteistyötä. Näiden muutosten tavoitteena on saada aikaan sujuvat hoitoketjut ja palveluprosessit perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisille asiakkaille. Hyvän yhteistyön merkitys korostuu, kun vastuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä säilyy eri organisaatioilla. 

Toinen merkittävä muutos tapahtui rahoituksessa. HUS saa rahoituksensa hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta eikä yhtymä saa suoraa rahoitusta valtiolta. Vuoden 2023 alijäämä on noin 111 miljoonaa euroa ja seuraavan kolmen vuoden sopeutustarve 225 miljoonaa euroa. Tilanne on vaikea, sillä tiukka talousraami ei mahdollista palvelujen määrän lisäämistä ja näin ollen tekee hoitoon pääsyn määräaikojen noudattamisesta haastavaa. 

HUS-yhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymäkokous, jolle tarkastuslautakunta antaa vuosittaisen arviointikertomuksensa. Kun valtuustoa ei enää ole, on keskustelu tarkastuslautakunnan havainnoista ja suosituksista jäänyt vähäiseksi. Yhtymähallituksen lausunto arviointikertomuksesta voidaan nähdä dialogina tarkastuslautakunnan kanssa. Lausunto ja sen valmistelu ovat parhaimmillaan väline saada tarkastuslautakunnan suositukset organisaation tietoon ja osaksi toiminnan kehittämistä. Lausunnossa arviointikertomuksesta 2022 kuvataan vain vähän konkreettisia toimenpiteitä suositusten toteuttamiseksi ja toimeenpanon vastuutahot sekä aikataulut on määritelty pääosin yleisellä tasolla. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten hyvin suositukset huomioidaan toiminnan kehittämisessä ja vaikeuttaa niiden toteutumisen seurantaa.

HUSin strategia vuosille 2023–2027 valmistui. Visio on ”Vaikuttavaa hoitoa yhdessä” ja strategisia painopisteitä asiakas- ja henkilöstökokemus, yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa, jatkuva parantaminen ja uudistaminen sekä kestävä talous. Päämäärien saavuttaminen edellyttää tietoa toiminnan tuloksista ja vertaamista parhaiden sairaaloiden toimintaan. Lisäksi tarvitaan selkeitä tavoitteita, tavoitearvoja ja yhteisesti sovittuja mittareita. Koska strategia on tärkein väline ohjata HUSin toimintaa haluttuun suuntaan, tulisi sen näkyä myös talousarviossa ja siinä asetetuissa tavoitteissa. Strategian toteutumisen arviointi on tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä ja tuottaessaan monipuolista arviointitietoa HUSin toiminnasta, tarkastuslautakunta tukee strategian toteutumista. Vuonna 2024 Pohjoismaiden paras sairaala Newsweek-aikakauslehden vertailussa on Tukholman Karoliininen yliopistosairaala, joka arvioitiin 7. parhaaksi koko maailmassa. HUS oli samassa vertailussa sijalla 50 ja sijoitus laski edellisen vuoden sijalta 39. Tässä arviointikertomuksessa HUSin toimintaa on osin verrattu Karoliiniseen yliopistosairaalaan. Tarkastuslautakunta pyrkii arviointityössään lisäämään vertailua muihin toimijoihin, joista voidaan ottaa oppia.

Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta voi antaa myös muita selvityksiä. Lautakunta raportoi joulukuussa 2023 yhtymäkokoukselle henkilöstövoimavaroja ja niiden johtamista käsittelevän arvioinnin tulokset. Arvioinnin perusteella henkilöstön rekrytointia, työterveyshuoltoa ja palkkausjärjestelmää tulee edelleen kehittää HUSin veto- ja pitovoiman varmistamiseksi. Lautakunta suosittelee, että henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma ja että henkilöstöjohtamista tukevaa tietopohjaa parannetaan.

Kun osaavasta henkilökunnasta kilpaillaan, on huomioitava myös arjen sujuvuus, esimerkiksi työmatkat, pysäköintimahdollisuudet, pyöräparkit ja työaikajoustot. Henkilöstövoimavarojen arvioinnissa tuli esiin myös hyviä tuloksia ja uusia toimintatapoja. Esimerkiksi rekrytointikoordinaattorit ovat tärkeä tuki esihenkilöille ja lähihoitajien työnkuvia on laajennettu onnistuneesti. Henkilöstön työkyky on hyvällä tasolla, työnhakijoita oli aiempaa enemmän ja HUSista lähteneitä vähemmän. Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tulosten perusteella aiempaa useampi on valmis suosittelemaan omaa työpaikkaansa.  Työntekijöiden eläköityminen, väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu kuitenkin edellyttävät, että HUS kiinnittää erityistä huomiota veto- ja pitovoimaansa myös jatkossa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2022 arviointikertomuksen suosituksista useimmat ovat edelleen ajankohtaisia. Lautakunta pitää erittäin tärkeänä, että työtä jatketaan sujuvien hoito- ja palveluketjujen luomiseksi lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Tämä edellyttää yhteistyötä organisaatioiden välillä, mutta myös HUSin sisällä. Myös toimitilojen käytön tehostamista on jatkettava, missä keskeinen rooli on tulosalueiden ja -yksiköiden johdolla. Arviointikertomuksissa on toistuvasti tuotu esiin myös se, että tietoa palvelujen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta tarvitaan lisää toiminnan ohjaamiseksi.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia HUSin työntekijöitä ja viranhaltijoita elintärkeästä työstä, jota teette meidän kaikkien hyvinvoinnin eteen.

Carita Orlando