HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikön toiminta vuonna 2019

HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikön toiminta vuonna 2019

Tarkastuslautakunta selvitti HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä muita tulosyksikön toimintaan liittyvä asioita.

Arvioinnissa selvitettiin

  • HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikölle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista
  • toimintojen keskittämisen ja toiminnallisten muutosten vaikutuksia toiminnan tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen ja asiakkaiden kokemuksiin
  • laajan korjausrakentamisen vaikutuksia tulosyksikön toimintaan sekä henkilöstön hyvinvointiin.

Aineistona käytettiin tilastotietoja, HUSin asiantuntijoiden haastatteluja sekä asiakirja-aineistoja.

Tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Arvioinnin tulosten mukaan

  • HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksikkö ei saavuttanut vuodelle 2019 asettua tuottavuustavoitetta. Tulosyksikön taloutta kuormittaa kasvaneet henkilöstömenot, mikä johtuu muun muassa toimintojen hajanaisuudesta ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotosta.
  • Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin päivystyspotilaiden läpimenoajan, painehaavojen ilmaantuvuuden sekä potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten osalta.
  • Kiireettömään hoitoon odottavien potilaiden hoitoon pääsyä koskevaa tavoitetta ei saavutettu. Toisaalta naistentautien leikkausjonot ovat lyhentyneet eikä yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita potilaita ollut vuonna 2019. 

Haasteena henkilöstön hyvinvointi

Tulosyksikön henkilöstöä on useita vuosia kuormittanut sisäilmaongelmat sekä suuret muutokset, kuten Kätilöopiston sairaalan sulkeminen ja Naistenklinikalla pitkään jatkunut korjausrakentaminen.  Henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolojen määrä ovat selvästi korkeampia kuin HUSissa keskimäärin. Myös työolobarometri sekä erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikka -kyselyiden tulokset ovat keskimäärin muuta HUSia heikommat. Meilahden kampusalueen ulkopuolisissa toimipisteissä henkilöstön työtyytyväisyys sekä asiakastyytyväisyys ovat muita toimipisteitä korkeampia.

Henkilöstöä kuullaan tulosyksikön johdossa, ja esiintuotuihin ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman pikaisesti. Henkilökunnan ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on lisännyt koettua työtyytyväisyyttä.

Tulosyksikössä kehitetään toimintaa Lean -menetelmällä, jonka avulla tietyissä toimenpiteissä leikkausaika on lyhentynyt.  Tulosyksikön tavoitteena on ottaa käyttöön kansainvälinen laatujärjestelmä (Joint Commission International – JCI). Lisäksi kehitetään naistentautien syöpäpotilaiden ja kiireellisen keisarinleikkauksen hoidon prosessia sekä sukusolun luovuttajan hoitopolkua.  

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Tulosyksikköön kohdistuu paineita synnytysten määrän vähenemisen ja naistentautien toiminnan kasvun myötä, ja niihin tulee vastata kohdentamalla resurssit tarkoituksenmukaisesti toimipisteittäin.
  • Tulosyksikössä käynnistetyt toimenpiteet henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi eivät ole tuoneet toivottua parannusta tuloksiin, ja niitä tulee edelleen jatkaa sekä niiden vaikutuksia seurata säännöllisesti. Henkilökunnan vaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tulee panostaa.

Arviointikertomus 2019 tiivistelmät