Hoitotyön johtaminen ja sen tuloksellisuus

Jaa sivu

Hoitohenkilökunta on HUSin suurin henkilöstöryhmä ja hoitotyön johtamisella luodaan edellytykset turvalliselle, laadukkaalle ja tulokselliselle hoitotyölle. Arvioinnissa selvitettiin, miten hoitotyön johtaminen ja kehittäminen on organisoitu ja resursoitu, ja mitä tiedetään hoitotyön johtamisen tuloksista. Lisäksi selvitettiin hoitotyön johtajien työtyytyväisyyttä.

Arviointitulokset osoittavat, että hoitotyötä johdetaan tavoitteellisesti. Hoitotyöllä on oma strategia vuosille 2023–2027, ja sille on määritelty tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet. Hoitotyötä on viimeisen vuosikymmenen ajan kehitetty Magneettisairaala®-mallin mukaisesti ja kehittämistyön tuloksena Syöpäkeskukselle myönnettiin Magneettisairaala-tunnustus maaliskuussa 2024. Magneettisairaala on yhdysvaltalainen sairaaloiden laatujärjestelmä, joka korostaa muun muassa hoitajien monipuolista täydennyskoulutusta, urakehitysvaihtoehtoja sekä hoitotyön laadun osoittamista mitattavin tuloksin.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Magneettisairaala-mallin kehittämistyöhön käytetyistä varoista ja työpanoksesta ei ollut luotettavaa tietoa saatavilla, koska kehittämistyötä ei ole projektoitu eikä sille ole ollut omaa budjettia.

Hoitotyön johtajat ovat keskimäärin tyytyväisiä työhönsä

Hoitotyön johtamis-, esihenkilö- ja kehittämistehtävissä vakanssien täyttöaste on korkea ja tehtäviin on ollut paljon hakijoita. Johtavien ylihoitajien, ylihoitajien ja osastonhoitajien tehtäväkuvissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä, esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja taloudessa. Tehtäväkuvia ei ole päivitetty viime vuosina. Johtavien ylihoitajien ja ylihoitajien käytössä oleva asiantuntemus ja alaismäärät vaihtelevat eikä HUSin suositus enintään 40 alaisesta toteudu kaikilla osastonhoitajilla. Arvioinnin perusteella hoitotyön johtajien työnjakoa tulee selkiyttää ja turvata tasapuoliset johtamisen edellytykset.

Hoitotyön johtajat ja asiantuntijat ovat keskimäärin tyytyväisiä työhönsä. Hoitotyön johtajat kokevat voivansa vaikuttaa henkilöstövoimavaroihin. Sitä vastoin osa hoitotyön johtajista kokee, että heitä ei oteta mukaan päätöksentekoon ja että heillä on pienet vaikutusmahdollisuudet talouden suunnittelussa, potilaiden hoitoketjujen kehittämisessä ja hyvinvointialueiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

Hoitotyön johtamisessa tarvittavaa tietopohjaa tulee kehittää

Arvioinnissa tuli esiin useita hoitotyön laadun, henkilöstöresursoinnin ja hoitohenkilöstön osaamisen tietopohjan kehittämistarpeita. Hoitotyön laatumittareista luotettavat tiedot ovat saatavilla vain potilaiden kaatumisista. Painevaurioiden raportointia kehitetään ja Magneettisairaala-tunnustusta hakeneet yksiköt ovat kehittäneet kanyyli- ja katetri-infektioiden seurantaa. Kehittämistyötä on hidastanut siirtyminen Apotti-järjestelmään.  

Potilaiden hoitoisuudesta ja henkilöstöresursoinnista on tuotettu tietoa jo pitkään, mutta tietojen kirjaaminen ei ole kattavaa eikä suurin osa yksiköistä ole vielä määritellyt hoitoisuuden optimitasoa.

Arvioinnissa tuli lisäksi esiin, että hoitohenkilöstön täydennyskoulutusta koskevia luotettavia HUS-tason tietoja ei ole saatavilla tietojärjestelmistä.

Hoitajat ovat tyytyväisiä omaan esihenkilöön, mutta suhtautuvat kriittisesti HUSin johtamiseen

Vuoden 2023 lopussa HUSin palveluksessa oli 14 187 hoitotyöntekijää. Myönteistä on, että edelliseen vuoteen verrattuna työnhakijoita oli lähes kolmannes edellistä vuotta enemmän ja hoitajien lähtövaihtuvuus laski.

Henkilöstökyselyjen mukaan hoitohenkilöstöön kuuluvat ovat keskimäärin tyytyväisiä omaan esihenkilöönsä ja työyksikkönsä johtamiseen. Kehittämistarpeita sen sijaan nähdään arvojen toteutumisessa ja nykytilaa koskevassa tiedottamisessa.

Henkilöstökyselyn 2024 tulosten mukaan hoitohenkilöstön halu suositella omaa työpaikkaa tuttavalleen nousi edellisestä vuodesta, mutta on edelleen heikolla tasolla (eNPS 2024: -3, 2023: -20). Sairaanhoitajien ja kätilöiden suositteluhalukkuus on alhainen.

Potilaat ovat hoitotyöhön erittäin tyytyväisiä

Potilaat ovat antaneet erinomaista palautetta hoitotyöstä. Hoitotyön potilaspalaute -kyselyyn (HoPP) vastanneiden (2023 n=8483) mielestä hoitajat muun muassa huomioivat potilaan mielipiteen hoidon suunnittelussa, puhuvat arkaluontoisista asioista siten, että ulkopuoliset eivät kuule, arvioivat kipua riittävän usein ja ovat aidosti läsnä.

Hoitotyön johtajille tasapuoliset edellytykset johtaa ja kehittää hoitotyötä

Tarkastuslautakunta suosittelee, että hoitotyön johtajille ja esihenkilöille turvataan tasapuoliset edellytykset johtaa ja kehittää hoitotyötä. HUSin tulisi myös selvittää mahdollisuuksia perustaa STM:n ehdottamia kliinisen hoitotyön koulutus- ja erikoistumisvakansseja sekä kliinisesti erikoistuneen sairaanhoitajan vakansseja keinoina palvelujen saatavuuden ja organisaation veto- ja pitovoimaa parantamiseksi. Lisäksi lautakunta pitää tärkeänä, että hoitotyön asiantuntemusta hyödynnetään potilaiden hoitoketjujen kehittämisessä sekä hyvinvointialueiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Arviointi on kuvattu tarkemmin arviointikertomuksessa 2023 ja arviointimuistiossa.  

Arviointikertomus 2023, pdf 2,5 Mt
Arviointimuistio. Hoitotyön johtaminen ja sen tuloksellisuus, pdf 1,2 Mt.