1

Utfallet av ekonomin samt de mål som fullmäktige ställt upp för verksamheten och ekonomin

När budgeten utarbetades visste man inget om coronapandemin och dess betydande inverkan på ekonomin och verksamheten. HUS verksamhetskostnader uppgick till sammanlagt cirka 2,6 miljarder euro och räkenskapsperioden landade på ett nollresultat efter en tilläggsuppbörd på 37,2 miljoner euro till kommunerna.  HUS fick sammanlagt 89,1 miljoner euro i coronaunderstöd av finansministeriet. Dessutom beviljade social- och hälsovårdsministeriet HUS ett understöd på 199 miljoner euro för höjning av testningskapaciteten samt provtagning och analys.

Hållbarheten i HUS ekonomi har försämrats ytterligare. Soliditetsgraden har minskat och den relativa skuldsättningen har ökat. År 2020 var soliditetsgraden 23,8 procent och den relativa skuldsättningen 42,7 procent. Ökningen av den relativa skuldsättningen hänför sig huvudsakligen till lån som tagits på grund av investeringsprogrammet. HUS lånebelopp har ökat från 220 miljoner euro till 660 miljoner euro under åren 2016-2020.

De bindande målen som uppställts av fullmäktige, dvs. räkenskapsperiodens resultat, bindande nettokostnader, investeringsbelopp och långsiktig lånefinansiering, uppnåddes då budgeten ändrades ännu i mars 2021.

HUS intäkter och kostnader beskrivs närmare i ekonomiträdet på sidorna 18-19 i utvärderingsberättelsen.

Utfallet av de strategiska målen

De strategiska målen gällde normaliseringen av produktionen efter att Apotti tagits i bruk, personalens vilja att rekommendera HUS som arbetsplats, kundrespons, behandlingstiden för forskningstillstånd som kräver etisk behandling samt minskning av miljöbelastningen. Målet för behandlingen av forskningstillstånd uppnåddes. Målen för kundresponsen och minskningen av miljöbelastningen uppnåddes delvis. Målen för normaliseringen av verksamheten efter att Apotti tagits i bruk och personalens vilja att rekommendera HUS som arbetsgivare uppfylldes inte.  Uppföljningen av utfallet av målen försvåras av att de mätare som fastställts för målen i dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelse inte till alla delar motsvarar de mätare som fastställts i budgeten.

Av personalen var 65 procent redo att rekommendera HUS som arbetsgivare. Andelen har minskat oroväckande från år till år och organisationen bör hitta metoder för att stöda personalens välbefinnande. HUS har lyckats öka mängden kundrespons och inom HUS som helhet ligger kundnöjdheten på en god nivå.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb).