Sök

Revisionsnämndens utvärderingsarbete 2020

Revisionsnämndens utvärderingsarbete 2020

Coronaviruset har tvingat oss alla att anpassa oss till och agera enligt den situation som kan kallas det nya normala och som påverkar allt, så även revisionsnämndens utvärderingsarbete. Samtidigt är utvärderingen viktigare än någonsin förut. Vi behöver information om hur verksamheten har fungerat och om vad denna exceptionella situation kan lära oss inför framtiden.

Kommunernas och därigenom också samkommunernas ekonomiska situation var dålig redan före coronaviruset, och nu är den oroväckande. Samtidigt som finansieringsgrunden för den specialiserade sjukvården försvagas ökar vårdskulden i takt med att vårdköerna blir längre. HUS har uppskattat att kostnadseffekten av den vårdskuld som överförs till 2021 uppgår till cirka 64 miljoner euro. Situationen är utmanande också ur den kommunala beslutsfattarens synvinkel.

Revisionsnämnden godkände i juni sitt arbetsprogram för 2020 (på finska). Enligt kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma hur strategin har förverkligats samt huruvida verksamheten och ekonomin är ordnade på ett ändamålsenligt och resultatrikt sätt. HUS nya strategi har varit i kraft bara en kort tid, men det ska ändå bli intressant att se hur resan mot de uppställda värderingarna och målen har inletts. 

Hur man svarade på coronapandemin är naturligtvis en sak som revisionsnämnden kommer att bedöma i samband med 2020. För närvarande vet vi inte i vilken riktning situationen kommer att utvecklas, så revisionsnämnden fattar först senare beslut om hur bedömningen ska avgränsas.

Andra utvärderingsobjekt för nämnden är i år till exempel Gastrocentrum inom HUCS sjukvårdsområde, Asvia, som producerar stödtjänstfunktioner, samt HUS Apotek. I utvärderingen utreds hur de ekonomiska och verksamhetsrelaterade målen som ställts upp för enheten har uppnåtts.

I arbetsprogrammet ingår också de brister i upphandlingsverksamheten som fanns med redan i utvärderingsberättelsen 2019. En extra extern granskning av dessa kommer att utföras i enlighet med fullmäktiges vilja. Dessutom utreds hur ansvarsfrågorna har beaktats i HUS upphandlingar.

Kommunalvalet hålls våren 2021, så det här är den nuvarande revisionsnämndens fjärde och sista år. Nämnden har i slutet av fullmäktigeperioderna haft för vana att sända ut en enkät till HUS fullmäktigeledamöter. Enkäten genomförs i slutet av september och i den utreds fullmäktigeledamöternas erfarenheter av fullmäktigearbetet och hur revisionsnämndens utvärderingsarbete skulle kunna vidareutvecklas.

Revisionsnämndens utvärderingsresultat publiceras i utvärderingsberättelsen i april 2021.

Jag önskar alla en fin inledning på hösten! Kom ihåg att följa corona-anvisningarna och håll er friska!

Seija Muurinen, revisionsnämndens ordförande