Valtuustokyselystä tietoa valtuuston ja tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämiseksi

Valtuustokyselystä tietoa valtuuston ja tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämiseksi

Tarkastuslautakunta toteutti syys-lokakuulla 2020 kyselyn HUS valtuuston jäsenille koskien valtuuston toimintaa valtuustokaudella. Vastausprosentti 42 on tavanomainen tämäntyyppisissä kyselyissä ja kertoo että tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Vastaava kysely valtuustolle on toteutettu myös edellisten valtuustokausien lopussa. Kysymyksissä valtuutettuja pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 mitä mieltä he ovat väittämistä, jotka käsittelivät valtuuston vaikutusmahdollisuuksia, valtuustotyöskentelyä sekä tarkastuslautakunnan arviointityötä.

Tulosten mukaan HUSin valtuutetut kokivat omat vaikutusmahdollisuutensa tavoitteisiin keskimäärin melko heikoiksi (2,7). Asetettujen tavoitteiden ohjausvaikutusta valtuutetut pitivät kohtalaisena (3,3) ja asetettujen tavoitteiden olennaisuutta hyvänä (4,0). Kyselyn mukaan tavoitteiden kytkemisestä määrärahoihin ja niiden valmistelun avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä on mahdollista edelleen parantaa (3,1).

Koko valtuuston vaikutusmahdollisuus vision ja strategian edistämiseen nähtiin kohtalaisena (3,4), ja tulos oli noussut vuoden 2016 vastaavasta kyselystä. Muutoin valtuuston vaikutusmahdollisuudet arvioitiin melko huonoiksi. Vähiten valtuusto koki pystyvänsä vaikuttamaan siihen, miten kuntien voimavarat huomioidaan (2,2), HUSin taloutta hallitaan (2,5), tai miten tiivistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä (2,4). Tulokset näissä kysymyksissä olivat pääosin heikommat kuin edellisessä vastaavassa kyselyssä vuonna 2016.

Kyselyn mukaan valtuutettujen päätöksentekoon vaikuttaa eniten hallituksen esitys (3,8), oman kunnan strategia ja ohjeistus ja valtuustoryhmän linjaukset ja ohjeistukset (3,7), ja median vaikutus koettiin alhaisimmaksi (2,3). Tulokset olivat samansuuntaiset myös vuoden 2016 tuloksissa.

Valtuustotyöskentelyn osalta valtuutetut pitävät järjestettyjä valtuustoseminaareja hyödyllisinä (4,1). Avoimissa vastauksissa valtuutetut toivoivat tiedon jakamisen parantamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi enemmän aikaa keskusteluille, ajankohtaista tietoa, toiminnan esittelyjä ja tietoa eri vaihtoehdoista. Lisäksi valtuutetut toivoivat myös teemaseminaareja, Teams-kokoontumisia, sekä blogeja ja uutiskirjeitä. Valtuuston varsinaisten kokousten määrää pidettiin alhaisena mahdollistamaan osallisuuden lisääminen.

Valtuustokyselyn tulosten mukaan tarkastuslautakunnan toimintaa pidettiin riippumattomana (4,7), sen nähtiin kohdistuvan tasapuolisesti kuntayhtymän eri toimintoihin (4,5) ja arviointikertomuksen faktaperusteisuuteen (4,5) luotettiin. Valtuutetut näkivät, että arviointityö tuottaa oleellista tietoa toiminnan ja talouden toteutumisesta (4,4) sekä lisää mahdollisuuksia kehittää HUSin toimintaa ja sen tuloksellisuutta (4,2). Toisaalta valtuutetut kokivat arviointikertomuksen vaikuttavan tulevaan toimintaan ja päätöksentekoon vain kohtalaisesti (3,8), ja että arviointikertomuksesta tiedottamista kuntalaisille olisi mahdollista parantaa (3,2). Kokonaisuutena valtuutetut antoivat vuoden 2019 arviointikertomukselle hyvän kouluarvosanan 8,3.

Avoimissa vastauksissa valtuutetut kommentoivat, että valtuustokaudella HUS on onnistunut erityisen hyvin esimerkiksi strategisessa ajattelussa, perustehtävässään erikoissairaanhoidossa sekä koronan hoidossa, jossa HUSin johtavat viranhaltijat ovat esiintyneet hyvin julkisuudessa. Vastaavasti kehittämiskohteina valtuutetut näkivät esimerkiksi johtamisen tasapuolisuuden, talouden hallinnan, viestinnän, yhteistyön perusterveydenhuollon kanssa sekä prosessien kehittämisen ja jonojen purkamisen.

Vapaassa palautteessa tarkastuslautakunnalle annettiin ohjeita ”olkaa tarkkoja hankintojen suhteen” ja myös tukea ja ehkä kiitostakin ”jatkakaa samaan malliin” kommentilla. Uusia valtuutettuja opastettiin, että ”kannatta perehtyä arviointikertomuksiin heti kauden alussa”, joka onkin mielestäni oikein hyvä ohje. Mistäpä muualta kuin arviointikertomuksesta voi saada yhtä kattavan katsauksen valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumiseen sekä arvioita onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla?

Heikki Kurkela, tarkastuslautakunnan jäsen