Tarkastuslautakunnan suositukset 2022

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2022 arviointikertomuksessaan 12 suositusta toiminnan kehittämiseksi. Havainnot, joihin suositukset perustuvat esitetään arviointikertomuksen luvuissa kunkin aiheen yhteydessä.

Suositusten 1–7 toimeenpanoa lautakunta pitää välttämättömänä, jotta varmistetaan esimerkiksi lainsäädännön vaatimusten noudattaminen. Suositukset 8–12 ovat tärkeitä toiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta.

Suositukset, joiden toimeenpano on välttämätöntä

 1. Tavoitteiden asettaminen

  • Strategiset tavoitteet ja mittarit on määriteltävä strategiakaudelle siten, että tavoitteiden toteutuminen on mitattavissa. Strategian toteutumista on voitava seurata strategiakauden aikana.

 2. Talous ja tuottavuus

  • HUSin taloudellinen tilanne on heikentynyt ja muuttunut aiempaa epävarmemmaksi. Taloudellisiin riskeihin tulee varautua omaa tuottavuutta parantamalla ja toimimalla yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.
  • Tuottavuuden parantamisen ohella on lisättävä tietoa palvelujen kustannusvaikuttavuudesta ja käytettävä tätä tietoa päätöksenteossa.

 3. Henkilöstöresurssien varmistaminen

  • Tukipalvelujen ja toisen asteen hoitoalan koulutuksen saaneen henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä tulee laatia HUS-tason linjaus.
  • HUSin tulee hyödyntää myös muita keinoja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi mukaan lukien avustavan henkilöstön hyödyntäminen ja kansainvälinen rekrytointi.

 4. Hoitoon pääsyn turvaaminen lakisääteisessä määräajassa

  • Tarkastuslautakunta toistaa aiemman suosituksen hoitoon pääsyn turvaamisesta ja kiinnittää erityistä huomioita niihin potilasryhmiin, joiden hoitoon pääsyssä on eniten ongelmia.

 5. Hoidon vaikuttavuuden osoittaminen

  • Hoidon vaikuttavuustiedon tuottamista ja hyödyntämistä tulee ohjata vahvemmin HUS-tasolla.
  • HUSin tulee arvioida, ovatko vaikuttavuustiedon tuottamiseen osoitetut resurssit riittävät suhteessa strategiseen tavoitteeseen pyrkiä Pohjoismaiden parhaaksi yliopistosairaalaksi.  
  • HUSin tulee varmistaa, että hoidon vaikuttavuustiedon tuottamista varten on käytössä toimivat ja kustannustehokkaat tekniset ratkaisut.
  • Vaikuttavuustiedon merkitys tulee perustella potilaille ja motivoida heitä vastaamaan vaikuttavuutta koskeviin kyselyihin. Tiedottamista 15D-elämänlaatukyselystä on lisättävä sekä henkilöstölle että potilaille.

 6. Apotin kehittäminen

  • Tarkastuslautakunta toistaa aiemmin antamansa suosituksen siitä, että Apotista on saatava toiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa tarvittavat tiedot ja raportit.
  • Apotin käytettävyyttä tulee edelleen parantaa ja varmistaa henkilöstön riittävä järjestelmäosaaminen.
  • Apotin vaikutukset HUSin tuottavuuteen tulee selvittää.
  • Hallituksen tulee viipymättä selvittää potilastietojärjestelmäratkaisujen tulevaisuuden vaihtoehdot.

 7. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

  • HUSin tulee osaltaan varmistaa sujuvat, organisaatiorajat ylittävät, hoito- ja palveluketjut lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä nuorten päihdepalveluissa. Hoito- ja palveluketjujen toimivuutta ja vaikuttavuutta tulee seurata.
  • HUSin tulee jatkaa osaltaan perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamista. HUSin tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen näyttöön perustuvalle menetelmäosaamiselle luodaan pysyvät rakenteet ja rahoitus.  
  • HUSin tulee olla vahvasti mukana kehittämässä lastensuojelun ja psykiatrian yhteisten asiakkaiden palveluja. HUSin tulee edistää sitä, että hankkeiden sijaan luodaan pysyvät palvelurakenteet niille lapsille ja nuorille, joiden auttaminen edellyttää sekä lastensuojelun että psykiatrian asiantuntemusta.
  • HUSin tulee etsiä keinoja riittävän henkilöstön turvaamiseksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. HUSin tulee osaltaan edistää aluetasoisia ratkaisuja henkilöstöresurssien jakamisessa ja työnjaossa.

Suositukset, jotka ovat tärkeitä toiminnan tuloksellisuuden parantamisen näkökulmasta

 1. Asiakasosallisuustoiminnan hyödyntäminen

  • Asiakkaat tulee ottaa mukaan HUSin, hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteisten hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen.

 2. Toimitilojen johtaminen

  • Tilatehokkuudesta tulee tuottaa lisää tietoa ja lisätä tilojen joustavaa yhteiskäyttöä.
  • HUS Kiinteistöt Oy:n tuottavuustavoite tulee määritellä selkeästi. HUSin tulee arvioida, ovatko yhtiön johdon kaksoisroolit tarkoituksenmukaisia riippumattomuuden, hyvän hallinnon toteutumisen, yhtiön tehokkaan johtamisen ja maineriskin näkökulmasta.

 3. Ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen käyttö

  • Kaikkien HUSin puitesopimusten tulee olla hankintoja tekevien saatavilla ja helposti löydettävissä.

 4. Hallinnollisten ohjeiden viestintä ja toimeenpano

  • Johdon tulee varmistaa ohjeiden ajantasaisuus.
  • Johdon tulee varmistaa, että henkilöstö tuntee hallinnolliset ohjeet, ne ovat löydettävissä ja että niitä noudatetaan.
  • HUS Viestinnän asiantuntemusta tulee hyödyntää enemmän ohjeiden toimeenpanossa.

 5. Tilintarkastajan suositusten toimeenpano

  • Tilivelvollisten johtavien viranhaltijoiden tulee varmistaa, että tilintarkastajan havaitsemat epäkohdat korjataan.