1

Hoitoon pääsy

Koronapandemia vaikutti hoitoon pääsyyn merkittävästi vuoden 2020 aikana ja jonot useilla erikoisaloilla kasvoivat. Myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä laski; edelliseen vuoteen verrattuna kiireettömien lähetteiden määrä väheni 7,7 prosenttia ja erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä 12,5 prosenttia. Hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumisen seurantaa vaikeutti HUSin järjestelmämuutokset, minkä vuoksi tiedot esimerkiksi vuoden 2020 lähetemääristä eivät ole täysin luotettavia.

Yli puoli vuotta osastohoitoon odottaneita potilaita oli vuoden lopussa 3060 (2019: 1121) ja polikliiniseen hoitoon yli kolme kuukautta odottaneita potilaita 2674 (2019: 1918). Edellisen vuoden loppuun verrattuna tilanne vaikeutui erityisesti kirurgiassa, silmätaudeilla ja lastentaudeilla. Myös korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla sekä hammas-, suu- ja leukasairauksien erikoisaloilla yli puoli vuotta odottaneiden määrä kasvoi huomattavasti edellisen vuoden loppuun verrattuna. Eniten yli puoli vuotta hoitoon odottaneita potilaita oli elokuun lopussa.

Hoitoon pääsy lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa – Arviointikertomuksen 2018 suositusten toteutuminen

HUSin ja pääkaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakunnat arvioivat yhdessä lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluihin vuonna 2018. Tarkastuslautakunnat suosittelivat, että kaupungit ja HUS tekevät yhteistyötä lääkärien rekrytointiongelmien helpottamiseksi, lähetekäytäntöä sujuvoitetaan, työnjakoa selkiytetään erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa ja palveluja kehitetään yhdessä siten, että nuorille voidaan tarjota apua viipymättä. HUSia suositeltiin lisäämään konsultaatiomahdollisuuksia kuntien perusterveydenhuollolle ja varmistamaan, että tieto kulkee potilaan mukana siirryttäessä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon.

Vuoden 2018 jälkeen on käynnistetty useita kehittämistoimia hoitoon pääsyn parantamiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Hoidon kysyntä kohdistuu kuitenkin edelleen erikoissairaanhoitoon. Lastenpsykiatriassa lääkäripula on pahentunut eikä hoidon porrastus kuntien kanssa toimi vielä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistä koko HUSin alueella tukee jatkossa se, että lasten ja nuorten sairaudet sekä psykiatria siirtyvät osaksi maakunnallisia kliinisiä palveluja tuottavaa tulosaluetta.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että jo aloitettuja toimenpiteitä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi jatketaan ja että hoidon porrastusta edelleen kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2020 arviointikertomuksessa (PDF 5 Mt).